سطح سه

فصل دوازدهم: فراغت از تحصیل و صدور دانشنامه


ماده 57.طلبه‌ای که تمامی واحدهای آموزشی را طبق برنامه مصوب، در مدت مجاز و با معدل حداقل 14 گذرانده و صلاحیت اخلاقی و علمی وی احراز شده باشد و از پایان‌نامه خود دفاع مقبول کرده باشد، فارغ‌التحصیل این دوره محسوب شده، به وی دانشنامه سطح سه اعطا می‌گردد.

تبصره: تاریخ فراغت از تحصیل، روز برگزاری جلسه دفاعیه می‌باشد.

ماده 58.به طلبه‌ای که حداقل 60 درصد از واحدهای درسی خود را در بخش حضوری گذرانده باشد، مدرک حضوری اعطا می‌گردد.

تبصره: مدرک طلبه‌ای که حداقل نیمی از واحدهای درسی خود را در بخش حضوری گذرانده و نیمسال آخر را هم در بخش حضوری تحصیل کرده باشد نیز حضوری صادر می‌شود.

این آیین‌نامه با 12 فصل، 58 ماده و 44 تبصره در تاریخ 20 آبان 1396 توسط معاونت آموزش جامعه‌الزهرا تدوین و به تأیید مدیر محترم جامعه الزهرا رسید.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱