سطح دو

فصل هفتم: ارزشیابی تحصیلی

 

ماده 25. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی طلبه در هر درس بر اساس فعالیت‌های کلاسی، آزمون‌های میان نیمسال و امتحانات کتبی و شفاهی پایان نیمسال، به‌صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می‌شود.

ماده 26. حداقل نمره قبولی پایان نیمسال در هر درس 12 می‌باشد.

ماده 27. طلبه ای که نمره نهایی او بین 10 تا 11/99 باشد، بعد از انتخاب واحد مجدّد در هر نیمسال ارائه (بدون لحاظ در حداقل و حداکثر مجاز انتخاب واحد)، می‌تواند بدون نیاز به حضور مجدد در کلاس، در امتحان آن درس، شرکت کند. ولی اگر نمره او زیر 10 باشد باید مجدداً آن درس را انتخاب واحد کرده و در کلاس آن شرکت نماید.

تبصره: طلبه‌ای که دو بار در کلاس یک درس شرکت نماید، اما موفق به کسب نمرۀ قبولی نشود، الزام به شرکت مجدد در کلاس آن درس نیست و فقط باید در امتحان آن درس شرکت نماید.

ماده 28.اگر طلبه‌ای پس از ثبت نمره زیر 12 یا ثبت نمره صفر به دلیل غیبت غیرموجه امتحانی، بتواند آن درس را در هر یک از نیمسال‌های بعد با حداقل نمره 15 بگذراند، نمره قبلی از کارنامه وی حذف خواهد شد.

ماده 29.طلبه‌ای که نمره نهایی وی در امتحانات پایان نیمسال، بین 9 تا 99/11 ‌باشد، می‌تواند در زمان تعیین شده توسط آموزش از طریق سامانه آموزش، درخواست تجدید نظر در تصحیح ورقۀ امتحانی نماید.

تبصره: اعتراض به نمره بالای 12 به شرط کسر یک نمره در صورت رسیدگی و تشخیص موجه نبودن اعتراض، مجاز می باشد.

ماده 30.در صورتی‌که میانگین نمرات طلبه، در نیمسال تحصیلى او كمتر از 14 باشد، وی در آن نیمسال «مشروط» می‌شود.

ماده 31. شرکت نکردن در امتحان میان‌نیمسال، موجب درج نمره صفر در آن نوبت امتحانی می‌گردد.

ماده 32.اگر طلبه‌ای با عذر موجه و مجوّز آموزش، در امتحان پایان نیمسال درسی شرکت نکند، آن درس برای او غیبت موجه ثبت می‌شود ولی غیبت غیرموجه در امتحانات پایانی، موجب درج نمره صفر در آن درس می‌گردد. در هر دو صورت (موجه یا غیرموجه) باید مجدداً آن درس را انتخاب و بدون حضور در کلاس، در امتحان آن شرکت نماید.

تبصره: واحدهای این دروس، در حداقل و حداکثر واحدهای انتخابی نیمسال طلبه، لحاظ نمی‌گردد.

ماده 33. نمره تمامی دروس اعمّ از قبولی و مردودی در کارنامه تحصیلی طلبه ثبت و در محاسبه‌ میانگین نمرات وی منظور می‌گردد.

تبصره: در زمان فارغ التحصیلی، تمامی نمرات منفی از کارنامه حذف می‌شود.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱