سطح چهار

فصل هشتم: رساله علمي


ماده 28.طلبه موظف است پس از گذراندن حداقل 10 و حداکثر 30 واحد درسی، موضوع رساله علمی و طرح تفصیلی آن را به تصویب کمیته پایان‌نامه‌ گروه علمی مربوط برساند. بنابراین، انتخاب واحد طلبه پس از سقف مذکور، منوط به تصویب طرح تفصیلی پایان‌نامه می‌باشد.

تبصره: ضوابط مربوط به انتخاب و تصویب موضوع، كیفیت و كمیّت پایان‌نامه و ارزیابى نهایى آن در آیین‌نامه مربوط تعیین شده است.

ماده 29.مجوز دفاع از پایان‌نامه منوط به شرایط ذیل است:

1.    چاپ یا اخذ مجوز چاپ دو مقاله علمی‌پژوهشی در مجلات معتبر دارای مجوز؛
2.    قبولی در آزمون جامع.

ماده 30.طلبه ملزم است بعد از تصویب طرح تفصیلی، ظرف مدت حداقل یک سال و حداکثر سه‌ سال‌، رساله علمی را تدوین و تحویل دهد.

تبصره1: دفاع از رساله علمی قبل از یک‌سال، منوط به موافقت کمیسیون موارد خاص است.

تبصره2: در صورتی که رساله علمی جهت تدوین به بیش از سه‌سال‌، زمان نیاز داشته باشد، این مهلت پس از درخواست کتبی طلبه، تأیید استاد راهنما و تصویب کمیته پایان‌نامه،‌ به مدت شش ماه تمدید خواهد شد. در صورتی که درخواست مذکور به دلیل فرزندآوری باشد تا شش ماه دیگر نیز امکان تمدید وجود دارد.

ماده 31.پس از اتمام زمان فوق، ارائه و تحویل پایان‌نامه تا سه ماه با کسر یک نمره، قابل انجام است ولی پس از آن، رساله علمی نادیده گرفته شده، طلبه از دريافت مدرک تحصيلي محروم مي‌شود.

این آیین‌نامه با 8 فصل، 31 ماده و 18 تبصره در تاریخ 20 آبان 1396 توسط معاونت آموزش جامعه‌الزهرا تدوین و به تأیید مدیر محترم جامعه الزهرا رسید.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱