سطح دو

ضوابط و قوانین امتحانات


ماده 27. طلبه‌ای که نمره نهایی او بین 10 تا 99/11 باشد، بعد از انتخاب واحد مجدّد در هر نیمسال ارائه (بدون لحاظ در حداقل و حداکثر مجاز انتخاب واحد)، می‌تواند بدون نیاز به حضور در کلاس، در امتحان آن درس شرکت کند. ولی اگر نمره او زیر10 باشد باید مجدداً آن درس را انتخاب واحد کرده و در کلاس آن شرکت نماید.

تبصره: طلبه‌ای که دو بار در کلاس یک درس شرکت نماید، اما موفق به کسب نمره قبولی نشود، الزام به شرکت مجدد در کلاس آن درس نیست و فقط باید در امتحان آن درس شرکت نماید.

ماده 29. طلبه‌ای که نمره نهایی وی در امتحانات پایان نیمسال، بین 9 تا 99/11 باشد، می‌تواند در زمان تعیین شده توسط آموزش از طریق سامانه آموزش، درخواست تجدید نظر در تصحیح ورقه امتحانی نماید.

تبصره: اعتراض به نمره بالای 12 به شرط کسر یک نمره در صورت رسیدگی و تشخیص موجه نبودن اعتراض، مجاز می‌باشد.

ماده31. شرکت نکردن در امتحان میان نیمسال، موجب درج نمره صفر در آن نوبت امتحانی می‌گردد.

ماده32. اگر طلبه‌ای با عذر موجه و مجوّز آموزش، در امتحان پایان نیمسال درسی شرکت نکند، آن درس برای او غیبت موجه ثبت می‌شود ولی غیبت غیرموجه در امتحانات پایانی، موجب درج نمره صفر در آن درس می‌گردد. در هر دو صورت (موجه یا غیر موجه) باید مجدداٌ آن درس را انتخاب و بدون حضور در کلاس، در امتحان آن شرکت نماید.

تبصره: واحدهای این دروس، در حداقل و حداکثر واحدهای انتخابی نیمسال طلبه، لحاظ نمی‌گردد.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
  • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹