سطح دو

فصل دوم: نظام آموزشی

 

ماده 5. نظام آموزشی این دوره مبتنی بر نظام نیمسالی‌ واحدی است، و ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می‌شود.

ماده 6.حداكثر زمان مجاز اتمام‌دوره‏ سطح‌دو، بدون احتساب مرخصی‌های‌مجاز، برای طلاب تمام‌وقت حداکثر 10 نیمسال و برای طلاب نیمه‌وقت حد اکثر 14 نیمسال تحصیلی می باشد.

ماده 7.مدت زمان هر نیمسال تحصیلی 16 هفته و هر دوره‌تابستانی، در صورت برگزاری، حداکثر 4 هفته آموزشی می‌باشد.

ماده 8.حداقل جلسات برای هر واحد درسی 12 جلسه بوده و در صورت تشکیل نشدن این تعداد جلسات، آن درس ناتمام اعلام شده و باید در ترم بعد تکمیل و نمره نهایی آن اعلام شود.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱