سطح سه

فصل یازدهم: پایان‌نامه


ماده 54.طلبه موظف است پس از گذراندن حداقل 50  و حداکثر 65 واحد درسی، موضوع پایان‌نامه و طرح تفصیلی آن را به تصویب کمیته پایان‌نامه‌ گروه علمی مربوط برساند. بنابراین، انتخاب واحد طلبه پس از سقف مذکور، منوط به تصویب طرح تفصیلی پایان‌نامه می‌باشد.

تبصره: ضوابط مربوط به انتخاب و تصویب موضوع، كیفیت و كمیّت پایان‌نامه و ارزیابى نهایى آن در آیین‌نامه مربوط تعیین شده است.

ماده 55:طلبه ملزم است بعد از تصویب طرح تفصیلی، ظرف مدت حداقل شش ماه و حداکثر یک‌ سال‌ و نیم، پایان‌نامه را تدوین و تحویل نماید.

تبصره1: دفاع از پایان نامه قبل از شش ماه، منوط به موافقت کمیسیون موارد خاص می‌باشد.

تبصره2: در صورتی که پایان‌نامه جهت تدوین به بیش از یک‌سال‌ونیم، زمان نیاز داشته باشد، این مهلت پس از درخواست کتبی طلبه، تأیید استاد راهنما و تصویب کمیته پایان‌نامه، با لحاظ امور جانبی مربوط مانند: خوابگاه، سنوات تحصیلی، اقامت طلاب غیرایرانی و... ‌ به مدت سه ماه تمدید خواهد شد.

تبصره3: در صورتی که درخواست تمدید مهلت، به دلیل فرزندآوری باشد، این زمان تا شش ماه دیگر نیز امکان تمدید دارد.

تبصره4: حضور طلاب خوابگاهی در خوابگاه جهت تدوین پایان‌نامه برای طلاب ایرانی یک نیمسال و برای طلاب غیرایرانی با تأیید کمیته مربوط، حداکثر دو نیمسال است.

ماده 56.آماده نشدن پایان نامه برای دفاع پس از اتمام مهلت مقرر، تا سه ماه با کسر یک نمره قابل دفاع است و بعد از آن، پایان نامه مردود تلقّی شده و طلبه از أخذ مدرک محروم گشته و تنها گواهی اتمام دوره به او اعطا می شود.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱